ABS-VERHUUR KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Artikel 1. Definities

a. ABS Verhuur Krimpen aan den IJssel

b. wederpartij: de contractuele wederpartij van ABS, bijv. een koper of huurder

c. Materieel/ goederen: al hetgeen door ABS krachtens overeenkomst aan een wederpartij ter beschikking wordt gesteld dan wel geleverd zoals kranen, hoogwerkers en overig aannemersmaterieel.

d. leveren: zowel het leveren, afleveren als het in gebruik verstrekken

e. Reclames: alle grieven van wederpartij over kwaliteit/kwantiteit van goederen.

-

Artikel 2. Algemene toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door ABS worden aangegaan en prevaleren, ongeacht enig anders luidend beding, te allen tijde boven de eventueel door haar wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden.

2. Aanvullingen, wijzigingen of enig andere afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover zij schriftelijk door ABS zijn bevestigd.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet bindend mocht zijn, dan wel buiten toepassing wordt of moet worden gelaten, blijven de overige bepalingen van kracht.

-

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte.

2. Aanbiedingen geschieden excl.  BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materieel bij het depot door de huurder.

4. Indien de wederpartij een vorm van transport wenst, komende de daaraan verbonden kosten, waaronder die van een transportverzekering, voor haar rekening. Bij transport door ABS en/of hulp bij laden en lossen wordt een vastgesteld uurtarief, zoals gepubliceerd in de meest recente versie van het ABS verhuurprogramma in rekening gebracht.

5. De bij berekening van de prijs gemaakte evidente rekenfouten kunnen worden hersteld.

6. ABS is gerechtigd de effecten van, na het tot stand komen van de overeenkomst  van kracht geworden, overheidsmaatregelen door te berekenen aan de wederpartij.

7. ABS behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

-

Artikel 4. Huurprijsberekening

1. De huurprijs is ook verschuldigd over vorstverletdagen en landelijke feestdagen

2. Bij annuleren binnen 48 uur van het gereserveerd materieel zijn wij genoodzaakt de eerste dag verhuur en eventueel transport in rekening te brengen.

3. De periode waarover de huurprijs wordt berekend eindigt niet voor het moment dat het materieel terug is in het depot en door ABS in ontvangst is genomen.

-

Artikel 5. Eigendom

1. Het verhuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van ABS

2. De door ABS aan koper geleverde goederen blijven eigendom van ABS totdat zij volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen koper aan haar verschuldigd is.

3. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verkopen, te verhuren, in onderpand te geven dan wel daartoe aan te bieden. De huurder is  eveneens niet gerechtigd het gehuurde anderszins aan derden, anders dan zijn werknemers , in gebruik te geven dan wel daartoe aan te bieden.

4. ABS heeft te allen tijde het recht het verhuurde terug te eisen

5. Zodra een wederpartij in verzuim geraakt ter zake de nakoming van haar verplichtingen is zij jegens ABS gehouden de geleverde goederen op eerste verzoek aan ABS ter hand te stellen.

-

Artikel 6. Risico-overgang

1. Het materieel wordt in ieder geval als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de huurder vanaf het moment dat dit het depot verlaat. Vanaf dat moment is alle schade aan of veroorzaakt door of met het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Evenzeer draagt de huurder vanaf dat moment ook volledig het risico van vermissing, diefstal en verduistering. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zal de huurder ABS direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.

2. De wederpartij draagt nadat de goederen het depot verlaten hebben de volledige verantwoording, onverschillig of het transport door ABS of door de wederpartij geschiedt.

3. De in dit artikel genoemde risico’s van de huurder eindigen zodra het materieel terug is in het depot en door ABS in ontvangst is genomen.

-

Artikel 7. Verplichtingen ten aanzien van het gehuurde materieel

1. De huurder mag het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming zonder dat het gehuurde overbelast raakt.

2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat te handhaven, regelmatige controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s etc. en schoongemaakt terug te bezorgen.

3. De reparaties die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn voor rekening van de huurder.

4. Het gehuurde materieel mag in geen geval het Nederlandse grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van ABS.

5. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

-

Artikel 8. Garantie

1. De controle op de hoeveelheid van door ABS geleverde goederen berust bij de wederpartij.

2. Reclames moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ABS zijn gemeld. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen bovendien door de wederpartij op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.

3. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de verkochte goederen in ontvangst te nemen of deze retour te zenden, tenzij ABS hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. In geval de wederpartij meent dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient hij ABS onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar de gelegenheid te geven de geleverde goederen te inspecteren.

4. Indien door ABS verkochte goederen, waarover, met inachtneming van de vorige bepalingen, tijdig is gereclameerd, niet beantwoorden aan de overeenkomst zal zij de goederen terugnemen en door andere vervangen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling over niet betwiste factuurbedragen op te schorten.

6. Bij het niet naleven van de in dit artikel genoemde verplichtingen verliest de wederpartij haar aanspraken.

-

Artikel 9. Aanvaarding en reclame

1. De controle op de hoeveelheid van door ABS geleverde goederen berust bij de wederpartij.

2. Reclames moeten om geldig te zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ABS zijn gemeld. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen bovendien door de wederpartij op het ontvangstbewijs te zijn aangetekend.

3. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren de gekochte goederen in ontvangst te nemen of deze retour te nemen, tenzij ABS hiermede schriftelijk akkoord is gegaan. In geval de wederpartij meent dat het geleverde niet beantwoord aan de overeenkomst dient hij ABS onmiddellijk op de hoogte te stellen en haar de gelegenheid te geven de geleverde goederen te inspecteren.

4. Indien door ABS verkochten goederen, waarover, met in achtneming van de vorige bepalingen, tijdig is gereclameerd, niet beantwoorden aan de overeenkomst zal zij de goederen terugnemen en door andere vervangen danwel de overeenkomst geheel over gedeeltelijk ontbinden.

5. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling over niet betwiste factuurbedragen op te schorten.

6. Bij het niet naleven van de in dit artikel genoemde verplichtingen verliest de wederpartij haar aanspraken.

-

Artikel 10. Betaling

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening,uit welke hoofde dan ook, of korting, bij gebreken waarvan het verzuim automatisch intreedt. ABS is echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contact betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.

2. Naast de wettelijke gevolgen heeft het in verzuim geraken van de wederpartij ten gevolge dat;   a: alle vorderingen van ABS op haar onmiddellijk opeisbaar worden; b: zij aan ABS een rente van 1% per maand verschuldigd is;                                                                     c: zij aansprakelijk is voor alle door ABS zowel in rechte gemaakt incassokosten als buitengerechtelijke incassokosten zulks met een minimum van 15% van het opeisbaar bedrag;  d: zij gehouden is alle door ABS te maken kosten in verband met de inning van de vordering of de opschorting dan wel de ontbinding van de overeenkomst met inbegrip van advocaat- en deurwaarderkosten te vergoeden.

3. Indien zulks door haar wenselijk geacht wordt, is ABS gerechtigd van de wederpartij een garantie tot meerdere zekerheid te verlangen. Bij niet nakoming zal zij deze garantie aanspreken tot een bedrag dat overeenstemt met haar vorderingen.Kosten welke de wederpartij maakt om een dergelijke garantie te verkrijgen komen gehele voor rekening van de wederpartij.

-

Artikel 11. Wanprestatie

1. Indien de wederpartij enige andere verplichtingen dan die tot betaling niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,in geval van liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, diens faillissement of (voorlopige) surseance van betaling alsmede in geval van beslag op de ABS in eigendom toebehorende goederen, heeft ABS het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, te ontvingen , op te zeggen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. De wederpartij is gehouden ABS onverwijld in kennis te stellen zodra een in het vorige lid bedoelde situatie zich voordoet. Indien ABS op grond van het eerste lid overgaat tot ontbinding, opzegging dan wel opschorting zich een der gevallen omschreven in het eerste lid voordoet, is het bepaalde in artikel 10 lid 3 evenzeer van toepassing

-

Artikel 12. Overmacht

1. Indien ABS door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, is ABS gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke wils onafhankelijke omstandigheid - ook  wat deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen is staking, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, belemmerende levensomstandigheden, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en materialen, brand en alle overige omstandigheden, waardoor de levering dan wel verschaffing van het genot van goederen verhinderd of vertraagd wordt, een en ander zowel bij ABS als haar toeleveranciers.

3. Indien de uitvoering van de overeenkomst tengevolge van de overmacht 30 dagen is opgeschort, is de wederpartij bevoegd van ABS te verlangen, dat zij binnen 8 dagen verklaart of zij de overeenkomst wenst te ontvangen, dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van dergelijk verklaring zal de overeenkomst na verloop van genoemde 8 dagen rechtswege ontvonden zijn zonder dat de wederpartij of ABS aanspraak kan maken op enige schadevergoeding

-

Artikel 13. Exoneratie

ABS zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade behoudens haar opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Deze vrijtekening omvat gevolgschade zodat ABS niet aansprakelijk zal zijn voor een door haar tekortkoming veroorzaakte stilstand van het bedrijf van de huurder.

-

Artikel 14. Toepasselijk recht en rechtsmacht

1. Nederlands recht is van toepassing op alle met ABS gesloten overeenkomsten.

2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de wederpartij, zulks ter vrije keuze van ABS.

-

Verzekeringsvoorwaarden

Artikel 15. Definities Verzekeringsvoorwaarden

a. Gebeurtenis: elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende voorvallen waarbij schade is ontstaan.

b. Object: de op het polisblad omschreven object(en) in standaarduitvoering en uitrusting alsmede de niet tot de standaarduitvoering behorende onderdelen die als zodanig op het polisblad zijn vermeld.

c. Verzekerde: de huurder voor zover zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst.

d. Verzekeringsnemer: degene die de verzekering met verzekeraar is aangegaan, i.c.m. ABS

e. W.A.M.: Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen

-

Artikel 16. Optionele verzekering

1. Slechts in het geval zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst heeft de huurder te gelden als verzekerde onder de door ABS gesloten Werkmaterieel WA/ Casco verzekering voor haar gehele verhuurbestand waaronder het gehuurde. Is dat niet het geval, dan kan de huurder geen rechten aan deze verzekering ontlenen.

2. De rechten die de huurder aan deze verzekering kan ontlenen vloeien voort uit de verzekeringsovereenkomst welke ABS met haar verzekeraar sloot. Gelet op de omvang worden de voorwaarden van deze verzekering louter op uitdrukkelijk verzoek van de huurder aan hem ter hand gesteld.  Hieronder volgt een selectie van de verzekeringsvoorwaarden toegeschreven op de huurder, de bepaling zoals overeengekomen tussen ABS en haar verzekeraar prevaleren.

3. Doorverhuur, uitlenen e.d. van verzekerde objecten door een huurder aan derden is niet toegestaan, tenzij ABS hiervoor aan de huurder schriftelijke toestemming heeft verleend. Schade ontstaan, door of tijdens onderverhuur, uitlening e.d. wordt niet door verzekeraar vergoed.

4. Nadrukkelijk uitgesloten zijn: - vermissing of verduistering van het verzekerde object tijdens verhuur door verzekeringnemer; - schade aan eigen eigendommen van huurders van verzekeringnemer.

-

Artikel 17. Identiteit huurder

Verzekeraar vergoedt uitsluitend schade aan en veroorzaakt door de verzekerde objecten tijdens verhuur indien ABS een door de huurder ingevulde en ondertekend huur of lease-overeenkomst kan overleggen, alsmede:

a. Kopie van een door de Nederlandse overheid toegelaten geldig identiteitsbewijs van de huurder dan wel

b. Een bewijs van inschrijving van de huurder bij de KvK welke door de verzekeringnemer wordt gecontroleerd. Voorts dient een ontvanger van het gehuurde overeengekomen te worden onder vermelding van diens naam, adres, woonplaats en het nummer van zijn legitimatiebewijs. Bij het afleveren van het gehuurde object wordt dit legitimatiebewijs gecontroleerd.

-

Artikel 18. Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied omvat Nederland.

-

Artikel 19. Eigen risico

a. Voor alle gedekte gebeurtenissen, m.u.v. schade als gevolg van diefstal, joyriding, en schade als bedoeld in artikel 20 sub a 2 en sub b, geldt een eigen risico van EUR 250,00 per gebeurtenis.

b. Voor schade als gevolg van joyriding geldt een vast bedrag van EUR 1.250,00 per gebeurtenis.

c. Voor schade als gevolg van diefstal tijdens verhuur bedraagt het eigen risico 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,00.

d. Voor schade als gevolg aan derden geldt een bedrag van 10% van de gehele huurprijs excl. BTW

-

Artikel 20. Aansprakelijkheid

Indien het object een motorrijtuig is in de zin van de W.A.M. dan wordt het voorbijgaan aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald deze verzekering geacht aan de door of krachtens deze wet gestelde eisen te voldoen.
Verzekeraar vergoed met inachtneming van het gestelde in de Algemene Voorwaarden en andere nader omschreven verzekeringsvoorwaarden alsmede de uitsluitingen:

a. Aansprakelijkheid

1. Schade aan personen en zaken

     De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en
     Zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade tot ten hoogste EUR 2.500.000,-
     (voor W.A.M.-plichtige objecten). Dan wel EUR 500.000,- (voor niet W.A.M.-plichtige
     objecten) per gebeurtenis voor alle verzekerde tezamen een en ander met inachtneming
     van de beperking ten aanzien van de gevolgschade aan ondergrondse
     eigendommen, die veroorzaakt is met of door:
- het object;
- zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn van het object, of de
 aangekoppelde aanhangwangen; - aanhangwagens of andere objecten zonder eigen
 voortbewegingskracht, die aan een W.A.M.-plichtig object zijn gekoppeld of na
 koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, en nog niet veilig buiten het verkeer
 tot stilstand zijn gekomen.

2.  Ondergrondse eigendommen

- Het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen en of leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt maximaal 250.000 euro ( voor W.A.M-plichtige objecten) danwel 125.00 euro (voor niet-W.A.M-plichtige objecten) per gebeurtenis.

- Uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde direct aan voorafgaande aan het uitvoeren van het graaf- of grondverzetwerkzaamheden onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en of leidingen door middel van het opvragen van gegevens via een melding bij het KLIC.  Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet openbare (water) wegen of (bedrijfs) terreinen dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder van de desbetreffende (water)wegen of (bedrijfs) terreinen te worden opgevraagd. In de situatie dat de kabel en of leidingbeheer niet is danwel zijn aangesloten bij het KLIC dan dient men de gegevens rechtstreeks bij de beheerder op te vragen. Daarnaast dient de verzekerde tevens aan te tonen danwel aannemelijk te maken dat bij uitvoerig van de werkzaamheden de exacte ligging van de kabels, leidingen en of buizen is geverifieerd door handmatig te controleren of vrijmaken de desbetreffende kabels, leidingen en of buizen, alsmede door het gebruik van in de praktijk bewezen deugdelijke elektronische- en of radiografische detectieapparatuur.

- De eigen risico’s voor schade aan ondergrondse eigendommen bedragen als volgt:

Indien is voldaan aan de direct hiervoor staande gestelde eisen geldt een eigen risico van 750 euro per gebeurtenis. Voor zover verzekerde niet voldoet aan de gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van 2000 euro per gebeurtenis.

b.  Schade aan zaken ABS.

Schade door verlies of beschadiging van zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij ABS alsmede daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door het verzekerde W.A.M.-plichtige object of de zich daarop of daarin bevindende zaken. De dekking overeenkomstig dit artikel geldt op premier risque basis:
1. tot een maximum van 125.000 euro per gebeurtenis
2. Met inachtneming van een eigen risico van 1000 euro. In geen geval komt het eventuele eigen risico of no-claimverlies van een andere verzekering onder deze rubriek voor vergoeding in aanmerking.
c.  Kosten: Juridische kosten en wettelijke rente. De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke rente over het door deze verzekeringsvoorwaarden gedekte gedeelte van de hoofdsom.

-
Artikel 21 Casco

Verzekeraar vergoedt met inachtneming van zijn Algemene Voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de uitsluitingen:
a. verlies en schade
Verlies of beschadiging of deel daarvan als gevolg van:
1. Een van buiten aankomend onheil:
2. Enig gebrek (het gebrek zelf alsmede de gevolgen daarvan) of eigen bederf voor
    objecten ouder dan  jaar wordt de dekking automatisch beperkt tot: verlies of
    beschadiging van het object of deel daarvan:
3. Een buiten aankomend onheil.
4. Brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de
    weg geraken als gevolg van enig gebrek of eigenbederf. De 5-jarge termijn begint op
    de ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van het verzekerde object.

b. Kosten (tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor object verzekerde bedrag)
1. Kosten ter voorkoning of vermindering van een gedekte schade onverschillig of deze
    kosten het beoogde resultaat hebben gehad.
2. Kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of vervoer
    van het object naar het dichtbijgelegen herstelplaats voor zover het object deze
    herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken.
3. Kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade, indien verzekerde hiertoe
    wordt verplicht of wanneer verzekerde dit redelijkerwijze noodzakelijk vind en
    verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleend;
4. Bijdrage averij grosse.

-

Artikel 22 Diefstal in geval van aanhangwagens, trailers en dergelijke.

1. Het object dient zowel in gekoppelde als in ontkoppelde toestand te zijn versloten
    d.m.v. een goed werkend slot. Verzekerde heeft alleen dan recht op vergoeding van
    schade door diefstal indien hij aantoont dat aan bovenstaande voorwaarden ten tijde
    van de diefstal was voldaan.

2. Indien het verzekerd object niet gestald is in een gesloten ruimte zal het verzekerde
    object d.m.v. een deugdelijke wielklem en disselslot versloten moeten zijn.
   Verzekeringsnemer heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal
    indien hij aantoont dat ten tijde van de diefstal aan bovenstaande voorwaarden was
    voldaan.

3. In ontkoppelde toestand is het risico van schade door diefstal uitsluitend verzekerd indien:

    - het verzekerd object ten tijd van de diefstal was versloten d.m.v. een door SCM of
      een soortgelijke instantie goedgekeurd Kingpinslot of;
    - het verzekerd object was gestald in een deugdelijk afgesloten pand of afgesloten
      gedeelte van het pand.

-

Artikel 23 Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 16 lid 4 zijn uitgesloten verlies, beschadiging en kosten:
- (voor kosten en of materiele schade aan personen en of zaken alsmede de daaruit
   voortvloeiende immateriële schade) ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor
   andere doeleinde dan in artikel 7 sub 1
- als gevolg van graffiti;
- (voor kosten en of materiele schade aan personen en of zaken alsmede de daaruit
   voortvloeiende immateriële schade) ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan
   Respectievelijk trekken van damwanden of grondkeringen.
- (voor kosten en of materiele schade aan personen en of zaken alsmede de daaruit
   voortvloeiende immateriële schade) verband houdende met wijzigingen aan het object,
   een en ander met inachtneming van het nader bepaalde ten aanzien van wijzigingen
   aan het object,

- voor kosten en of materiele schade aan personen en of zaken alsmede de daaruit
  voortvloeiende immateriële schade) ontstaan door of verband houdende met sproeien,
  spuiten, vernevelen, verstuiven, of soortgelijke werkzaamheden met chemische of
  biologische groei, bestrijding en verdelgingsmiddelen:
- bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage:
- van luchtbanden en messen tenzij door dezelfde gebeurtenis ook een andere gedekte
  schade aan het object is ontstaan;
- bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu;
- veroorzaakt door een bestuurder die te tijden van de schadeveroorzaking de leeftijd van
   16 jaar niet heeft bereikt.
- veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of opmerkelijke schuld van verzekerde,
- die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud van of
  onvoldoende zorg voor het object;
- veroorzaakt door, opgetreden bij, of voortgevloeid uit atoomkernreacties,
   onverschillende hoe deze zijn ontstaan;
- veroorzaakt of ontstaan door molest, zoals nader omschreven in de
  verzekeringsvoorwaarden;
- ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde overheid.
- voor schade aan:
a. vervoerde zaken ook tijdens laden en lossen daarvan;
b. aanhangwagens of andere objecten die aan het object zijn gekoppeld of na koppeling
    daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet veilig buiten het verkeer tot
    stilstand zijn gekomen;
c. percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen die verzekerde in
   opdracht in bewerking heeft.
d. zaken die verzekerde of degene die het object bedienen,in eigendom toebehoren of
    onder zich hebben, dit voor zover de schade  niet onder artikel 20 sub b voor
    vergoeding in aanmerking komt, alsmede de daaruit voortvloeiende schade;
- voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende  immateriële schade en/of
   kosten, geleden door de bestuurder van het verzekerde object dat het ongeval
   veroorzaakt;
- van de werkgever voor personenschade in de zin van artikel 7:658 BW.
- voor schade , in de meeste ruime zin van het woord, en/of kosten die voortvloeit uit
  contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan dan de wettelijke aansprakelijkheid;
- van degenen die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich daarop bevindt zonder
  uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde;
- van de bezitter of houder te kwader trouw van het object.

-

Artikel 24. Verplichtingen na schade

Verzekerde is verplicht

a. Zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden;

b. Binnen een redelijke termijn aan verzekeraar aan inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen;

c. Haar zou kunnen schade

d. Bij poging diefstal of enig ander strafbaar feit z.s.m. aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar;

e. Met het herstellen van het object te wachten totdat verzekeraar of de door hem aangewezen expert toestemming daartoe heeft verleend;

f. Verzekeraar desgevraagd te machtigen om alle door hem noodzakelijke acties in naam van verzekerde te voeren.Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

-

Artikel 25. Beredding

Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het op handen zijnde ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden.  Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.